Aktivistët e rinj në Shqipëri prezantojnë rekomandime mbi "Barazinë Gjinore, Rininë dhe Ndryshimet Klimatike'' Më Shumë Ke një histori për të treguar? Mëso më shumë për fushatën 'Stories that matter' Më Shumë Publikim: Politikat Sektoriale të Punësimit të Rinisë - Perspektiva nga Organizatat Rinore të BP Më Shumë Programi i Ngritjes se Kapaciteteve - Plan Veprimi 2022 KRK Më Shumë Publikim - Shpërndarja e Garancisë Rinore në Ballkanin Perëndimor Më Shumë

 

Call for Collaborators. Apply now!

8  TEYC2022 Programs:

Our Network: